Tekst kolędy:

Ja umom chodiła
W horod Wiflejem
I była w wiertiepie
I widała w niem.

Szto Christos Spasitiel,
Car, Tworec i Boh,
Rodiłsia ot Diewy
I leżyt uboh.

W jasliach biezsłowiesnych
Posredi jahniat,
A nad nim Iosif
S Matierju sidiat.

Boh Mładieniec horko
Płakał i rydał,
Mnohimi ślezami
Jasli obliwał.

Żal Christa mnie stało,
Pała ja pred Nim,
I rydała wmiestie
Z Hospodom moim.

A potom ja Diewie
Zadała wopros:
„Ot czewo tak płaczet
Maleńkij Christos?”

Diewa mnie skazała:
„Płaczet On o tom,
szto Adam i Jewa
wziaty w plen wrahom,

I szto obraz Bożij,
Dannyj ich duszam,
Predan poruhańju
Złobniejszym biesam.

Płaczet, szto nie lubiat’
Dieti ich Tworca,
I skwierniat grechami
Duszy i sierca.

Płaczet, szto prelstiliś
Ludi sujetoj
I preniebrehajut
Horniej krasotoj.

Płaczet, szto na służbu
Zawtra nie idut,
Czto ot służby Bożjej
Star i mład biehut.

Wsie o płoti mysliat,
A o duchie – niet,
I mraczat na wieki
Swoj duchownyj swiet.


Я умом ходила в город Вифлеем
И была в вертепе и видала в нем,
Что Христос Спаситель, Царь, Творец и Бог
Родился от Девы и лежит, убог.

В яслях безсловесных, посреди ягнят,
А над ним Иосиф с Матерью сидят.
Бог – Младенец горько плакал и рыдал,
Многими слезами ясли обливал.

Жаль Христа мне стало, пала я пред Ним,
И рыдала вместе с Господом моим,
А потом я Деве задала вопрос:
«Отчего так плачет маленький Христос?»

Дева мне сказала: «Плачет Он о том,
Что Адам и Ева взяты в плен врагом,
И что образ Божий, данный их душам,
Предан поруганью злобнейшим бесам.

Плачет, что на службу завтра не идут,
Что от службы божьей стар и млад бегут.
Все о плоти мыслят, а о духе нет,
И мрачат навеки свой духовный след.

Вот о чем плачет, пожалей его,
И утешь Младенца, Бога Твоего.
Ты Его утешишь, если юный ум
Посвятишь с любовью до небесных дум.

Ты Его утешишь, если с юных лет
Жить по воле Божьей дашь Ему обет.
Он тогда не будет плакать и рыдать,
И тебе навек даст света благодать».

Я умом ходила в город Вифлеем
И была в вертепе и видала в нем,
Что Христос Спаситель, Царь, Творец и Бог
Родился от Девы и лежит убог.

Multimedia: